Gods koninkrijk wordt nooit kleiner (Matteus 13,31-32)

Kerken worden kleiner. Vooral in West-Europa. Kunnen we niet beter alles opdoeken? Nee: Christelijke kerken kunnen wel kleiner worden, maar Gods koninkrijk wordt nooit kleiner! Alleen: Op welke manier groeit Gods koninkrijk? Als wij sterven aan onszelf! Hoe maak je dat praktisch? Denk bijvoorbeeld aan hoe we omgaan met vluchtelingen en nieuwkomers. Lees verder

Als een hert dat verlangt naar water (Opwekking 281 in het Fries)

Sa’t in reehart

1
Sa’t in reehart nei wetter smachtet, is myn siel fol langst nei Jo.
Inkeld Jo binn’ myn djipst begearen, myn oanbidding is foar Jo.

Refrein:
Hear, Jo binne myn krêft, myn skyld, oan Jo fertrou ik my ta alhiel.
Inkeld Jo binn’ myn djipst begearen, myn oanbidding is foar Jo.

2
’k Haw Jo leaver as goud en sulver, Jo allinnich sêdzje my.
Inkeld Jo jouwe wiere freugde; o sa dierber binn’ Jo my.

Refrein

3
Freon en broer wolle Jo my wêze, mar myn Kening bliuwe Jo.
Folle mear as fan wa of wat ek hâld ik, leave Hear, fan Jo.

Refrein

tekst en muzyk Martin Nystrom, by Psalm 42
oersetting Kees Smit en Atze Bosch