De grote watervloed (Genesis 7,17-24)

Genesis 7,17-24
De grote watervloed
17 De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. 18 Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, en de ark dreef op het water. 19 Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. 20 Tot vijftien el daarboven reikte het water, de bergen stonden helemaal onder. 21 Alles wat op aarde leefde, kwam om: de kruipende en de krioelende dieren, de vogels, het vee, de wilde dieren, en ook alle mensen. 22 Alles wat op het land leefde en waarin levensadem was vond de dood. 23 Alles wat op aarde bestond werd weggevaagd: de mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 24 Honderdvijftig dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt.

Ons klimaat warmt op. Daardoor stijgt de zeespiegel. In de 20e eeuw was dat met 20 centimeter. In deze eeuw gaat de stijging gewoon door. Wat betekent dat voor Nederland? Uiteindelijk worden dijken kwetsbaarder. Ze zullen eerder doorbreken. Uiterwaarden zullen onderlopen. Hoe bewoonbaar zal ons land in de toekomst zijn?

Bij de zondvloed stegen de wateren ongekend hoog. Veertig dagen en achten lang stroomde het water uit alle bronnen van beneden, en kwam het water met bakken uit de lucht. Stap voor stap worden we meegenomen in deze geschiedenis: het water steeg, het water steeg sterk, het water steeg enorm, het water steeg tot ongeveer 7 meter boven de bergen. Wat een water. Wat een waterdruk. Geen wonder dat alles wat op aarde leefde omkwam. Alle dieren, alle mensen, alles met levensadem, alles.

Tegelijk is daar de ark. Het stijgende water heeft gevolgen voor de ark: het water tilde de ark op: de ark kwam los van de aarde. Zien Noach en zijn gezin dat? In elk geval hebben ze het gevoeld. Het water steeg hoger en hoger, de ark dreef op het water. Ik lees niets van een roer en van zeilen. Dreef de ark stuurlos rond? God stond aan het roer! God beschermde de ark. God had redding beloofd door de ark. Daarom hoefde ze niet bang te zijn: We zijn los. We drijven. Er is geen lek. Er komt geen water binnen. De ark houdt het.

De mensen en de dieren in de ark zijn volledig afhankelijk van God. Dat waren ze altijd al. Maar midden in de woeste golven van het water kunnen ze er echt niet om heen: onze hoop en onze hulp is alleen in de Naam van de Heer.

Luperina testacea (Gewone grasuil)


Deze rups vond ik op 18 juli in landgoed Roggebotstate. Ik kon niet vinden van welke vlinder de rups was. Gelukkig verpopte hij en kwam hij uit. Het was de rups van de Gewone grasuil

De pop.

Op 27 augustus kwam de vlinder uit!

Met God verbonden zijn is onze redding. (Genesis 6,17-22)

Genesis 6,17-22
Met God verbonden zijn is onze redding.
17 Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen. 18 Maar met jou zal Ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. 19 En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. 20 Van alle soorten vogels, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blijven. 21 Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben.’ 22 Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.

Door een grote watervloed vernietigt God alles op aarde waarin een levensadem is.
Alles? Nee, God laat Noach in leven. God sluit een verbond met hem. Als Noach aan God verbonden is, dan zal hij leven. In de ark is hij veilig, dwars door het diepe water van de dood heen.

God zegt: “Met jou zal Ik een verbond sluiten.” Met jou. God geeft Noach een unieke plek. God de Vader, de Schepper van hemel en aarde verbindt zich aan hem. Zoals God zich vroeger verbond aan de eerste mens, Adam.

Waarom verbindt God zich aan Noach? Noach is de enige die rechtvaardig is. Bedenk daarbij: Zijn rechtvaardigheid is een cadeau van God. Zoals we eerder al zagen: God bewees Noach genade. Onverdiende goedheid.

De ark is klaar. Noach moet in de ark gaan. Met zijn vrouw, en met hun zonen en de vrouwen van hun zonen. Noach en zijn huisgezin worden gered. Zij met hem. Zoals later bijvoorbeeld de gevangenbewaarder van Filippi ook wordt gered samen met zijn huisgezin. Zij met hem.

Ook voor de dieren is er toekomst. God zegt tegen Noach: “Van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven.” Weer klinken de woorden ‘met jou’. Via de ene mens Noach geeft God redding aan al die diersoorten. De soorten moeten in stand blijven.

Is er ook een persoon via wie wij en de schepping vandaag onverdiende redding kunnen krijgen? Ja, Noach verwijst al naar de Messias Jezus. Hij is de enige mens die rechtvaardig is van zichzelf. Hij laat zichzelf van de aardbodem wegvagen. Als we aan Hem verbonden zijn, dan zullen we leven. Hoe? Alleen in Christus. Met Hem.