Hoe weet ik of ik uitgekozen ben? (Romeinen 8,29-30)

De Dordtse leerregels staan in de belangstelling. 400 jaar geleden werden die Leerregels opgesteld. Op de Synode van Dordrecht (1618-1619). De Dordtse Leerregels worden ook wel ‘het troostboek van de kerk’ genoemd. Een belangrijk thema in dit boekje is Gods verkiezende liefde. Veel mensen tobben met dat thema. In vier stukjes bekijken we vier vragen die daar over gaan. Deze week het eerste stukje.

HOE WEET IK OF IK UITGEKOZEN BEN?

Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Romeinen 8,29-30

Zou het toch nog mis kunnen gaan?
Je weet dat God van je houdt om Christus. Je vertrouwt op God. Maar vertrouwen op God is moeilijk: we moeten het steeds opnieuw leren. Mag ik zeker weten dat ik uitgekozen ben? Kan het niet gebeuren dat, als alle boeken opengaan, mijn naam toch niet in het boek van het leven staat? Is het niet hoogmoedig om te geloven dat je uitgekozen bent?

ketting
Christus kent onze aanvechtingen. Daarom stuurt Hij Paulus. Paulus tekent een ketting voor ons. Een ketting die bestaat uit allemaal schakels: tevoren gekend, tevoren bestemd, geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt. Een prachtige ketting. De Dordtse Leerregels zegt: de gouden keten van ons behoud (DL I, verwerping dwaling 2). Weet je wat het mooie is van een ketting? Als je één schakel vast hebt, dan heb je de héle ketting vast. Jaren geleden heb ik daar een preek over gehoord en ik herinner het me nog. Graag wil ik dat aan u doorgeven.

houvast zoeken
Hoe weet je zeker of je uitgekozen bent? Denk aan de schakels van de ketting die Paulus benoemt. Neem bijvoorbeeld ‘Die God van tevoren gekend heeft die heeft Hij bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon.’ Dat gaat over onze uitverkiezing! Maar die mooie schakel die kun je niet even vastpakken. Wij kunnen niet een blik werpen in Gods eeuwige raadsplan en dan blij concluderen ‘ik ben uitgekozen’. De schakels ‘tevoren gekend en tevoren bestemd’ zijn voor ons geen ingang om zekerheid te krijgen over de vraag of we uitgekozen zijn.

tijdmachine
Of neem de schakel ‘die heeft Hij verheerlijkt’. Stel je voor: op de nieuwe aarde mogen we door Christus delen in Christus’ heerlijkheid. Zo zeker dat het hier al in de voltooide tijd staat. Maar wij kunnen niet in een soort van tijdmachine gaan zitten en dan een reis naar de nieuwe aarde maken om te kijken of wij daar ook rondlopen. Om dan vervolgens helemaal bemoedigd weer op deze aarde terug te keren: ‘gelukkig, ik ben uitgekozen’. Ook de schakel ‘die heeft Hij verheerlijkt’ biedt ons geen ingang om zeker te worden van onze uitverkiezing.

houvast vinden
Gelukkig biedt God ons toch zekerheid. Want onze God is een God die ons heeft geroepen. Dat roepen is niet iets uit een andere dimensie of een andere tijd, maar God de HEER staat voor onze neus. Jezus Christus is ons verkondigd en Hij roept ons hier en nu! Heb je het al gehoord?! Deze schakel, God die ons roept in Christus, die kunnen we vastpakken door te geloven door de genade van de heilige Geest. Ieder die gelooft in Jezus Christus mag eeuwig houvast in Hem vinden. In leven en in sterven. Als je één schakel beet hebt, dan heb je de hele ketting beet. Vanuit je geloof dat je gekregen hebt mag je dus ook je uitverkiezing afleiden. Die zekerheid is geen arrogantie van mensen die menen beter te zijn dan anderen. Het is klein makende gunst die God ons biedt. In Christus.

Eerder gepubliceerd in weekblad De Reformatie