Jezus geeft volmacht aan zijn gezanten. (Marcus 6,6b-7)

Jezus geeft volmacht aan zijn gezanten.
Marcus 6,6b-7
Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten.

Er zijn kerken die gelovigen per twee uitzenden. Dat doen ze om het goede nieuws van God en Jezus verder te brengen. Als kloosters werden gesticht werden zusters ook wel in tweetallen uitgezonden. Zij gingen op andere plekken aan het werk, bijvoorbeeld in het geven van onderwijs.

Jezus zendt zijn twaalf apostelen uit in tweetallen. Volgens Deuteronomium 19,15 krijgt een aanklacht bij de rechter pas rechtsgeldigheid op grond van de verklaring van ten minste twee getuigen. De apostelen moeten met z’n tweeën komen om als betrouwbare getuigen te kunnen optreden. Jezus had geen mens als getuige naast zich nodig. Waar Jezus komt getuigt de Vader met Hem mee. Jezus’ apostelen zijn Jezus niet. Zij getuigen per tweetal van Jezus.

Jezus zendt zijn apostelen uit en geeft hen macht over onreine geesten. Jezus heeft dus niet alleen goddelijke volmacht ontvangen, Hij beschikt er ook over: Hij kan die aan mensen uitdelen. Jezus is dus meer dan een mens aan wie God macht heeft gegeven. Jezus is God en kan aan mensen goddelijke volmacht geven.

Wij kunnen aan mensen geen goddelijke volmacht geven! Wij zijn God niet en wij zijn Jezus niet. Wij kunnen als leerlingen van Jezus wel goddelijke volmacht van Hem aannemen.
Het boek van het goede nieuws van Jezus dat Marcus schrijft loopt uit op Jezus’ belofte dat Hij al zijn leerlingen volmacht geeft als Hij hen de aarde over zendt. Macht ook over onreine geesten. Voorwaarde is dat wij ons laten zenden.

Zien wij niks van Jezus’ goddelijke gezag vandaag? Dat heeft er niet alleen mee te maken of wij geloven dat Jezus regeert met goddelijke volmacht. Het raakt ook aan de vraag of wij ons willen laten zenden!