Openbloeien

Openbloeien

Laat me openbloeien, o God
Voor de waarheid.

Laat me niet van angst ineengedoken blijven zitten
Voor de persoon die U mij hebt gemaakt.

Geef mij genade
Te groeien uit de kleinheid
Die ik voor mijzelf heb aanvaard.
Een te kleine persoon waar ik genoegen mee nam.

Vader, neem mij bij de hand
En leidt mij
Naar die verborgen kamers
Waarin ik mij niet durfde wagen.

Laat mij openbloeien, o God.
Laat me geen genoegen nemen met minder
Dan waartoe U mij hebt geschapen.

Elizabeth Edwards

Lees verder

Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Gezang 221)

Het lied ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’ (Liedboek voor de kerken Gezang 221) wordt vaak gezongen als Paaslied. Dat is mooi, maar oorspronkelijk is het (door dichter J.J.L. ten Kate) geschreven als lied voor de zondag. Elke zondag gedenken we de opstanding van Jezus Christus, onze Heer. Het leven ontvangen we van Hem. Hieronder vind je het lied in een hertaling.

Zondagslied

1 Goedemorgen, eerste van de dagen,
onze Heer is opgestaan,
heeft de macht van dood en hel verslagen,
morgenlicht breekt stralend aan!
Jezus, schijn in ons gebroken leven
uw genezend licht, doe ons beleven
dat uw toekomst ons al kust:
ongestoorde sabbatsrust!

2
Als U spreekt, o Redder van ons leven,
moet de dood ons laten gaan,
zal door krachten die uw Geest wil geven
zin in zonde ons vergaan.
Leer ons achter U ons kruis te dragen
en gestorven leven alle dagen,
met U opgewekt steeds weer
ons op U te richten, Heer!

3
Als een eind komt aan dit korte lijden,
wanneer ik mijn ogen sluit,
zal de Morgenster mij veilig leiden,
kijk ik straks mijn ogen uit.
Rust en vrede zult U ons dan geven,
nooit meer sterven, altijd met U leven,
Vader eeuwig dankbaar zijn,
Jezus schenkt ons brood en wijn!

hertaling door Kees Smit
Dokkum, 40 dagentijd 2016

Als een hert dat verlangt naar water (Opwekking 281 in het Fries)

Sa’t in reehart

1
Sa’t in reehart nei wetter smachtet, is myn siel fol langst nei Jo.
Inkeld Jo binn’ myn djipst begearen, myn oanbidding is foar Jo.

Refrein:
Hear, Jo binne myn krêft, myn skyld, oan Jo fertrou ik my ta alhiel.
Inkeld Jo binn’ myn djipst begearen, myn oanbidding is foar Jo.

2
’k Haw Jo leaver as goud en sulver, Jo allinnich sêdzje my.
Inkeld Jo jouwe wiere freugde; o sa dierber binn’ Jo my.

Refrein

3
Freon en broer wolle Jo my wêze, mar myn Kening bliuwe Jo.
Folle mear as fan wa of wat ek hâld ik, leave Hear, fan Jo.

Refrein

tekst en muzyk Martin Nystrom, by Psalm 42
oersetting Kees Smit en Atze Bosch