formulier voor de bediening van de doop aan de kinderen van de gelovigen

Hieronder vindt u een formulier voor de kinderdoop, aangepast voor een dienst met het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

Doopformulier

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Jezus sprak tot zijn discipelen: “Gaat dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.” (Matteus 28:19)
De doop met water laat ons zien dat wij schoon gemaakt moeten worden. Er zit zonde of opstand tegen God in ons hart en in ons leven. Die zonde moet er uit. Wij kunnen alleen het koninkrijk van God binnengaan als wij opnieuw geboren worden door de heilige Geest. De doop is een teken van de vergeving van onze zonden door Jezus Christus én van nieuw leven dat God aan ons wil geven. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij worden eerst gedoopt in de naam van de Vader. Dat betekent: God de Vader sluit met ons een eeuwig verbond. En Hij neemt ons aan tot zijn kinderen. De doop is daar het zichtbare bewijs van. De Vader zorgt goed voor ons. Hij houdt het kwade van ons weg óf Hij zorgt dat het kwade verandert in een zegen voor ons.

Wij worden in de tweede plaats gedoopt in de naam van de Zoon. Dat betekent: de Zoon vergeeft al onze zonden door zijn offer aan het kruis. De Zoon laat ons met zichzelf mee sterven: Hij breekt de macht van de zonde in ons leven. De Zoon laat ons ook met zichzelf mee opstaan in een nieuw leven. De doop is daar het zichtbare bewijs van.

Wij worden in de derde plaats gedoopt in de naam van de heilige Geest. Dat betekent: de heilige Geest wil in ons wonen en werken. De doop is daar het zichtbare bewijs van. Alles wat Christus verdiend heeft, dat deelt de Heilige Geest aan ons uit. Zo krijgen we vergeving van zonden en de Geest leert ons om Christus te dienen.

De doop is een krachtige oproep aan ons om te leven tot eer van God. Het gaat er om dat we God van harte liefhebben. Dat God zelf steeds weer ons gróótste geluk is.

Ons geloof is zwak. Daarom vergeten we vaak dat we Gods kinderen zijn. Dan zoeken we ons grootste geluk bij een ander. Totdat we God weer missen. Dan mogen we altijd terugkomen bij God. Zodat we niet meer met de rug naar God toeleven, maar dat we weer met ons gezicht naar God toeleven. De weg bij God vandaan kan een lange weg zijn. De weg naar God terug is altijd maar één stap. God wacht op je. Want de doop is een krachtig bewijs dat wij een eeuwig verbond met God hebben.

Hiervóor ging het over de betekenis van de doop. Als je de betekenis van de doop kent dan weet je: de bediening van de doop is bedoeld tot eer van God, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente van Christus.
Onze kinderen begrijpen dit nog niet. Maar ook zij horen bij Gods verbond. God de Heer belooft ook aan onze kinderen: ‘Ik ben de Heer, jouw God.’ Daarom worden zij gedoopt.

Gebed voorafgaande aan de doop:
Almachtige en eeuwige God, U bent goed en vol liefde. Daarom bidden wij U om uw zegen voor [NN]. Wilt U, heilige Geest, hem/haar leren geloven in de Heer Jezus. Laat hem/haar met Christus sterven én met Christus opstaan in een nieuw leven. Leer hem/haar om Jezus dagelijks te volgen. Geef [NN] dat hij/zij door uw genade zonder angst U kan ontmoeten als Jezus terugkomt. Wij bidden dit door Jezus Christus. Hij leeft en regeert met U en de heilige Geest tot in eeuwigheid. Amen.

[De doopouders komen naar voren]

Doopvragen:
Geliefden in de Heer Jezus Christus,
We hebben gezien: Christus gaf de opdracht om te dopen. God heeft de doop gegeven aan ons en onze kinderen als zichtbaar bewijs van zijn verbond. Dat is de reden waarom wij verlangen naar de doop van onze kinderen. We moeten de doop niet willen uit gewoonte of uit bijgeloof. Daarom vraag ik jullie om oprecht antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Geloof je dit: Onze kinderen zijn in zonde geboren, maar in Jezus Christus in genade aangenomen. Daarom moeten ze als leden van de gemeente gedoopt zijn.
2. Geloof je dit: Het Oude en Nieuwe Testament zijn samen de Bijbel. De Bijbel is samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis. De Bijbel is het betrouwbare Woord van God. En alleen Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het leven.
3. Beloof je om [NN] tijdens de opvoeding te onderwijzen en te laten onderwijzen in het evangelie van Jezus Christus?
Wat is hierop jullie antwoord?
Antwoord: “Ja”

Predikant: God heeft jullie geroepen tot het ouderschap. Mag Hij jullie zegenen. Hem zij de lof, de dank en de aanbidding tot in eeuwigheid. Amen.

Bediening van de doop

Lied: zingen van een lied na de doop

Dankgebed en Onze Vader
Barmhartige God en Vader,
Wij danken U dat U ons en onze kinderen al onze zonden vergeeft en ons nieuw leven geeft. U vergeeft ons alleen om het werk en het offer van uw Zoon Jezus Christus. Wij danken U dat u ons het teken van de doop geeft als zichtbaar bewijs van uw belofte.
Wilt U [NN] regeren door Uw Heilige Geest. En wilt U zorgen dat hij/zij de Heer Jezus persoonlijk leert kennen, dienen en liefhebben.
Hoe meer hij/zij Jezus kent, des te sterker zal hij/zij staan in de strijd tegen de zonde, de duivel en zijn rijk. Geef dat [NN] door het werk van de Heer Jezus en de heilige Geest U trouw zal blijven tot het einde. Dan zal hij/zij als Jezus komt voor altijd en volmaakt U loven en prijzen!
Wij bidden U: zegen [NN] en [NN] bij de christelijke opvoeding. Geef hen wijsheid om hun kinderen op te voeden. Geef hen uw genade om trouw te zijn aan hun belofte.

Samen willen we ons gebed besluiten met de woorden die U zelf ons leerde:
Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk, en kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Oproep aan de gemeente:
Wij zijn allemaal getuige van de doop van [NN]. De doop maakt duidelijk dat onze kinderen worden opgenomen in het huisgezin van God. Dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor ons als gemeente. Samen vormen wij één lichaam. Daarom is het uw taak als gemeente om deze ouders te helpen dat hun kind groeit in het geloof en in het kennen van onze Heer Jezus Christus.

[Hier kan ook expliciet aan de gemeente gevraagd worden:
Belooft u dat?
Antwoord: “Ja”]

Hier kan eventueel nog een lied gezongen worden