formulier voor de viering van het heilig avondmaal

Hieronder vindt u een formulier voor de viering van het heilig avondmaal, aangepast voor een dienst met het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

Formulier voor de viering van het heilig avondmaal

Instelling
De Heer Jezus heeft opdracht gegeven het heilig avondmaal te vieren. De Bijbel zegt: “Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.’ Daarna nam Hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei: ‘Drink allemaal uit deze beker. Want dit is mijn bloed. Als Ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd.’”

Christus gedenken
Als we avondmaal vieren gedenken wij Jezus. Hij offerde zich voor ons. Vol liefde. Door zijn dood geeft Hij aan ons het leven.

Gemeenschap en verwachting
De heilige Geest maakt ons één met Jezus Christus en ook met elkaar. Als we avondmaal vieren, dan zeggen we tegen elkaar: Ik wil jou van harte dienen. Ik wil jou helpen om Jezus te volgen. Wil jij mij ook helpen om Jezus te volgen?
Als we avondmaal vieren kijken we vol verlangen uit naar de terugkomst van Jezus.
Vier het avondmaal in oprecht geloof. Verwacht alles van God.

Gebed
Vader, dank voor het geschenk van het avondmaal. Dank voor de liefde van Christus die voor ons stierf. We belijden onze schuld. En we danken U voor de vergeving van onze zonden. Geef ons uw heilige Geest om ons met Jezus te verbinden. Dank dat Jezus terugkomen zal.
Hoor ons gebed in Jezus’ naam. Amen.

Geloofsbelijdenis
Apostolische Geloofsbelijdenis

Opwekking
Kijk niet alleen naar brood en wijn. Kijk omhoog, naar Jezus Christus. Hij zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Dank Hem voor zijn grote liefde. Blijf altijd aan Jezus aan het kruis denken. Dan kan God u met zijn liefde vullen. Dan kunt u die liefde ook uitdelen.

Viering
Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof: onze Heer heeft zijn lichaam gegeven om al onze zonden volkomen te verzoenen.

De beker met wijn maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof: onze Heer Jezus Christus heeft zijn kostbare bloed vergoten om al onze zonden volkomen te verzoenen.

Dankgebed
Heer, onze God, we danken U hartelijk voor de viering van dit avondmaal. U maakt ons er zeker van dat we door Jezus Christus vergeving van onze zonden én eeuwig leven hebben. Geef dat we door uw heilige Geest groeien in geloof. Geef ons de kracht om ook in aanvechtingen op U te blijven vertrouwen. Help ons altijd naar de terugkomst van Christus uit te zien. Vervul al uw beloften. Dit alles bidden wij U om Christus’ wil. Amen.

(Collecte)

Slotlied

Heenzending en zegen