Jezus leeft en ik met Hem! Liedboek 1973 Gezang 217 hertaling

Jezus leeft en ik met Hem.

1
Jezus leeft en ik met Hem,
dood, jij maakt mij nu niet bang meer.
‘k Hoor bij Jezus en zijn stem
zal mij roepen en ik leef weer,
ik zie Jezus die mij kent,
Heer, U bent mijn fundament.

2
Jezus leeft, Hem is de macht
over al wat is gegeven.
Ik zal delen in zijn pracht,
vrede zaaien, eeuwig leven.
Wat God heeft beloofd doet Hij,
eeuwig draagt zijn liefde mij.

3
Jezus leeft, heeft alle macht,
niets kan mij van Jezus scheiden.
Al maakt Satan alles nacht,
Jezus leeft, zal voor mij strijden.
In beproeving en in strijd
geeft mijn Heer mij veiligheid.

4
Jezus leeft, dus als ik sterf,
dan zal Hij mij houvast geven.
‘k Weet dat ik het leven erf,
dood, je bent de deur naar ’t leven.
Jezus, ik bid U die leeft,
dat U mij vertrouwen geeft.

Hertaling Kees Smit
april 2020

Amos 9,13-15

Lezen: Amos 9:13-15
Ik zal hen terugplanten in hun grond. Amos 9:15

Het lijkt het beloofde land wel in het slot van Amos 9. Of het paradijs. Er komt een keer ten goede. Het land geeft zijn opbrengst. Verwoeste steden worden herbouwd. Je mag genieten van de vruchten van het land.
Het mooiste is vers 15 waar de HEER zegt: “Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven.” Een herplanting. Kerken lopen leeg. Kerkgebouwen moeten hun deuren sluiten. Soms wordt er een nieuwe kerk geplant. Maar hier spreekt Amos van een herplanting. De HEER zou zijn volk uit de beloofde grond halen en de ballingschap insturen. Maar dat zou niet het einde van het verhaal zijn. De HEER blijft eeuwig zijn verbond gedenken. Hij geeft ook terugkeer. Terugkeer naar Hem. En terugkeer naar het beloofde land. Weet je nog van dat boek Amos waar we de afgelopen tijd bij hebben stilgestaan? Heb je je ook geschaamd voor jezelf en je eigen zonden beleden? Heb je God gedankt dat Hij je God wil zijn, en jou eeuwig aan Zich wil verbinden?
God wil ook jou planten. In Christus (Heidelbergse Catechismus, Zondag 24). In zijn liefde (Efeze 3:17). In Jezus Christus vind je echt houvast. In Hem maakt God zijn al beloften waar. Hij is de Zaligmaker: In Hem vind je het ware geluk. Hij wil je meenemen naar het beloofde land: de nieuwe aarde. Hoe kun je wortelen in Hem? Door je thuis te vinden in Gods Woord.

Amos 9,11

Lezen: 2 Samuël 7:1-16 en Amos 9:11-12
Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen. Amos 9:11

Stel je voor dat iemand je tien jaar geleden iets heeft beloofd. Zou je er dan nog op aan kunnen dat hij het doet? Hoe betrouwbaar is hij?
De HEER heeft aan David een geweldige belofte gegeven. “Jouw koningshuis zal eeuwig blijven voortbestaan.” Maar onder Davids kleinzoon Rechabeam was het rijk gescheurd in het tweestammenrijk Juda en het tienstammenrijk Israël. Die twee rijken beconcurreerden elkaar. In de tijd van Amos, zo’n 250 jaar na David, was er nog wel een nakomeling van David op de troon: Uzzia. Maar de glorie van het rijk was er al wel af. En straks zal de ballingschap komen. Niet alleen over Israël. Amos profeteerde daar vanuit Juda. Maar ook over Juda. Amos spaarde ook Juda niet (Amos 2:4-5).
Straks komt de ballingschap. De HEER zal vernietigen, zeven, doden, zegt Amos in 9:7-10. Dat staat allemaal nog te gebeuren. Dat God zijn belofte vervult lijkt verder weg dan ooit. Zo lang geleden. Zo onwerkelijk. Maar Amos richt de blik nog verder. Daarná zal de HEER herstel geven. Aan het koningshuis van David. Stel je voor: Amos zegt in Israël herstel aan voor Davids huis. Inderdaad. Want ook het tienstammenrijk Israël moet zijn herstel hebben van de Zoon van David uit het huis van Juda.
Davids koningshuis zal dan inmiddels een vervallen hut zal zijn geworden. Maar God doet echt wat Hij heeft beloofd. Ook na zoveel eeuwen. Ken jij de betrouwbare God die zichzelf beloofde ook? Vertrouw je toe aan Hem.