Als het einde komt… (Marcus 13)

Denk je wel eens na over het wereldeinde? Wat moeten we beginnen als het zover is? Jezus wijst ons de weg. Op de dag voordat Hij wordt gearresteerd. Nog even dan is zijn einde daar. Maar Jezus neemt ons mee naar het wereldeinde, en daar voorbij…

Preek over Marcus 13:

Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten en luisteraars,

Claudia de Breij heeft een liedje geschreven dat heel bekend geworden is. Het heet: ‘Mag ik dan bij jou?’ Ik citeer een paar stukjes uit dat lied:
“Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?

Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?”

Een prachtig lied. Over persoonlijk geluk en verdriet. In kleine en grote dingen. Over het zoeken van geborgenheid. Over samen zijn, samen delen. Een schuilplaats vinden en een schuilplaats zijn. Ook in oorlog en onzekerheid en bij het naderend sterven.

Bij het einde kun je denken aan wanneer iemands leven hier op aarde afloopt. In de Bijbel heeft het einde ook nog een andere betekenis. Dan gaat het over het einde van de huidige hemel en aarde. Van het universum. Waar moet je dan schuilen? En wat heb je nodig op weg daar naar toe? Wie heb je nodig? Daar gaat de preek over.

Onderwerp: JEZUS LEERT ONS LEVENSLESSEN MET HET OOG OP HET KOMENDE WERELDEINDE.

Jezus leert ons levenslessen met het oog op het naderende wereldeinde.
1 KIJK UIT VOOR MISLEIDERS!

Ben jij wel eens bezig met het wereldeinde? -Misschien heb je daar helemaal geen tijd voor. Je hebt het veel te druk met je werk. Of met je gezin. Als je die hebt gekregen. -Misschien heb je er helemaal geen zin in. Je geniet net van alle mooie dingen hier. -Of ben je juist heel erg bezig met het wereldeinde? Je hoort van oorlogen en aardbevingen. De dreiging met kernwapens neemt sterk toe. Er zal maar een idioot zijn die ze gaat gebruiken. Dan gaan hele stukken van de aarde er aan. Daar kun je als mens onzeker van worden. Straks gaat de héle aarde er aan. En alle mensen die op aarde wonen.

Is het wereldeinde angstaanjagend? Of is het iets om naar uit te zien? Als Jézus komt, dan is het wereldeinde. Dan geeft God een nieuwe wereld met recht en heelheid. Heeft de huidige verscheurde aarde zijn langste tijd niet allang gehad? Wie zou niet verlangen naar een níeuwe aarde?

Jezus’ leerlingen verwachtten ook een nieuwe tijd. Jezus is de Messias. Als de Messias komt breekt er een nieuwe tijd aan. Geen oorlog meer, maar recht en vrede. Jezus de Messias is in levende lijve bij ons. Nog even en dan is het zover dat het nieuwe tijdperk komt. Zo denken ze.

Er is wel een probleem. Er is veel verzet tegen Jezus. Mensen moeten Hem niet. De Joodse leiders willen Hem dood hebben. De afgelopen dagen waren Jezus en zijn leerlingen in Jeruzalem. De sfeer werd steeds grimmiger. Voelbaar.
Als Jezus’ leerlingen met Jezus mee de stad uitlopen, dan wijst een van de leerlingen Jezus op de imposante tempelgebouwen. Jezus is toch de Messias? Hij zal als Koning heersen! Misschien is Jerúzalem anti-Jezus. Maar de témpel is het huis van God. Als de Messias komt in glorie, dan zal Hij vanuit de tempel zijn Rijk op aarde vestigen. Dat verwachten ze. Dat is de reden dat ze Jezus wijzen op de tempel.

Jezus stelt het beeld dat zijn leerlingen hebben bij. Zij verwachtten binnenkort een nieuwe wereldorde. Vanuit de tempel in Jeruzalem. Maar deze tempel zal steen voor steen worden afgebroken! Later is dat ook uitgekomen. Eerst werd de tempel in brand gestoken. Daarna gaf Titus het bevel om de tempel tot de grond toe af te breken. Alleen de fundamenten ervan zijn later teruggevonden.

Dat is schokkend nieuws voor Jezus’ leerlingen. De tempel zal toch niet nóg een keer verwoest worden? Als ze die avond op de Olijfberg bij Jezus zitten kaarten ze het bij Jezus aan. Ze hebben vanaf de Olijfberg het zicht op de fraaie tempelgebouwen. Ze vragen Jezus hoe wat Hij zegt ooit mogelijk is en wat het te betekenen heeft. Je kunt hun vragen het beste zo weergeven: “Wanneer of hoe zal zoiets ooit kunnen gebeuren? En wat is de betekenis ervan als het dan zover is?”

Jezus gaat op hun verbijsterde vragen in. Als eerste zegt Hij: “Kijk uit voor misleiders!” Er zullen mensen komen die doen alsof ze komen op gezag van Jezus. Zij zullen zeggen dat het einde er al is: “Denk eens aan oorlogen, oorlogsdreiging en aan volken en koninkrijken die in botsing komen met elkaar. Denk eens aan aardbevingen, hongersnoden en onlusten. Als je dat ziet, dan breekt het einde aan.”

Mensen die zulke dingen zeggen zullen veel anderen misleiden. Maar Jezus zegt: “Als je zulke dingen hoort, wees dan niet verontrust”. Eigenlijk staat er: “Raak niet in een staat van opwinding.” Alsof Jezus morgen komt en je vandaag al je taken neer moet leggen en alleen nog maar op je stoel gaan zitten voor het raam tot je Hem ziet komen.

Oorlogen, aardbevingen en hongersnoden horen er bij op deze gebroken aarde. Zeg daarbij niet: “Nu is het einde gekomen!” Dat geldt ook voor ons. Die dingen zijn nog maar het begin. Er komt nog meer bij. Laat je niet gek maken als je van oorlogen en aardbevingen hoort. Blijf kalm. Blijf rustig je werk doen in dienst van Jezus. Bijvoorbeeld het doorgeven van de liefde van Jezus aan de mensen om je heen. Laat je niet misleiden.

Jezus leert ons levenslessen met het oog op het naderende wereldeinde.
2 KIJK NAAR JULLIE ZELF!

Staar je niet blind op oorlogen en rampen. Ga geen berekeningen maken wanneer het einde van de tijden zal zijn. Loop niet achter mensen aan die daarmee aan de haal gaan. Wat moet je wel doen? Let op je zelf!

Hiervóór vertelde Jezus over het begín van de weeën. Oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. Die stoppen niet. Nu gaat Jezus vertellen van welke erge dingen er nog meer gaan gebeuren. Jezus’ leerlingen zullen om hun geloof in Jezus vervolgd worden. Dát is wat er meer bij komt.

Ook daar stelt Jezus het denken van zijn leerlingen bij. Zij verwachtten dat Jezus spoedig in majesteit zal heersen. Jezus heeft hen drie keer verteld dat Hij eerst zal moeten lijden en sterven. Zijn leerlingen begrijpen daar niets van. Sterker nog: ze wíllen er helemaal niet aan. Zij willen met Jezus regeren. Zij willen niet de weg van het lijden.

Maar Jezus zegt: Voordat het einde komt en voordat Ik zal komen in majesteit zal er eerst een tijd van geloofsvervolging zijn. Mensen zullen jullie voor het gerecht slepen, geselen in de synagogen, brengen voor gouverneurs en koningen. In het boek ‘de Handelingen van de Apostelen’ kun je daar voorbeelden van lezen.
Zoals Jezus gehaat is zo zullen ook zijn leerlingen gehaat worden. Zelfs door hun eigen familie. Er zijn overal op de wereld mensen die christen worden en dan door hun familie worden verstoten of gedood.

Als Jezus’ leerlingen denken dat zij binnenkort met Jezus zullen regeren, dan hebben ze het mis. Ze zullen wel met Jezus regeren. Jezus’ apostelen zelfs op twaalf tronen. Maar zover is het nog niet. Jezus zelf zal eerst moeten lijden tot op het diepst. Jezus’ leerlingen zal het lijden evenmin bespaard worden. Het is lijden om de Naam van Jezus. Voor het gerecht zullen ze moeten getuigen van Hem.

Ook voor ons geldt deze werkelijkheid. Wij maken deel uit van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Telkens zullen er vervolgingen komen. Ook daar geldt: dan hier, dan daar. Als je in jouw land in betrekkelijke vrijheid christen mag zijn, dan heb je het wat dat betreft getroffen. Christenen in veel andere landen zijn er slechter aan toe. Maar wij samen zijn Jezus’ kerk. Een lijdende kerk.

Jezus geeft ons daarbij twee bemoedigingen mee.
-De eerste bemoediging is deze: Als mensen jullie voor de rechter slepen om de Naam van Jezus hoef je niet van tevoren bang te zijn wat je moet zeggen. Je hoeft je niet voor te bereiden. Op het moment dat je moet getuigen zal de heilige Geest zelf door jou spreken.
-De tweede bemoediging is deze: De lijdende Jezus is de beloofde Messias. Dat goede nieuws zal aan alle volken worden verkondigd. Pas dan zal het einde komen. Dus al die geloofsvervolging kan de verspreiding van het goede nieuws niet stoppen. Gods goede nieuws zal verder gaan. Zelfs de hele aarde over.

Jezus leert ons levenslessen met het oog op het naderende wereldeinde.
3 KIJK UIT TIJDENS DE GROTE VERDRUKKING!

De geloofsvervolgingen waar Jezus het over heeft begínnen als ‘de gruwel die verwoest’ in de tempel van God staat.

Jezus sluit aan bij de profetieën van Daniël. Daniël heeft een grote verdrukking aangekondigd. Daniël heeft voorzegd dat er op een dag iets afschuwelijks en weerzinwekkends geplaatst zal worden in de tempel van de Heer. Dat gaat over de ontwijding van de tempel door Antiochus Epifanes. Hij bouwde een altaar voor een afgod over het altaar van de Heer in de tempel heen. Er werden onreine dieren geofferd. Daniël noemt dat afschuwelijke ding een verwoesting brengende gruwel. De hele dienst aan God wordt verwoest.

Weet je nog van de vraag van Jezus’ leerlingen aan Jezus? Ze vroegen opheldering over Jezus’ schokkende woorden dat van de tempel geen steen op de andere zou blijven. Hoe kan dat ooit gebeuren? Wat heeft het te betekenen? Daar haakt Jezus bij aan. De tempel zal worden verwoest. Kort na de ontwijding van de tempel. Er zal een tijd komen waarin er géén tempel van God de Heer meer in Jeruzalem zal zijn! Dat is vandaag ook nog zo. Die tijd wordt een tijd van grote verdrukkingen. Aan het begin van die tijd vluchtten de mensen uit Judea de bergen in. God de Heer dienen in zijn tempel werd hen onmogelijk gemaakt.

De verdrukking zal hevig zijn. Vóór die periode zijn er nooit zulke grote verdrukkingen geweest. Van het begin van de schepping tot aan de fase dat de vervolgingen beginnen. Zulke verdrukkingen zullen er ná die tijd ook niet weer komen. Waarom niet? Omdat na die fase van verdrukkingen Jézus terug zal komen. Bij die periode van hevige verdrukking gaat het dus om de tijd vanaf de verwoesting van de tempel tot aan de terugkeer van Jezus. Die hele periode is de tijd van de grote verdrukking. Wij leven ook in die tijd.

Als God die tijd niet had ingekort dan zou geen mens het er levend afbrengen. Maar God heeft die dagen ingekort. God zal steeds vervolgingen inperken. Het zal nooit zover komen dat Gods Licht dat via zijn volk op aarde schijnt wordt gedoofd.

Jezus waarschuwt nog één keer tegen nepchristussen en nepprofeten. Die mensen hebben maar één doel: andere mensen bij Jezus vandaan halen. Bij de erkenning dat Jezus de Christus is en de Zoon van God is. Hoe kunnen Jezus’ leerlingen wel trouw aan Jezus Christus blijven in de zware verdrukkingen die komen? Denk aan Jezus in zíjn lijden! Hebreeën 12 zegt: wij houden vol als we het oog gericht houden op Jezus de grondlegger (!) en de voltooier (!) van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem lag liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam daarna plaats aan de rechterzijde van de troon van God. (Hebreeën 12,2)

Jezus leert ons levenslessen met het oog op het naderende wereldeinde.
4 KIJK UIT NAAR JEZUS!

Ná de lange periode van zware verdrukkingen volgt het einde.
Het einde wordt ingeluid. De zon en de maan worden verduisterd. De sterren vallen van de hemel. De machten van de hemel schudden of beven. Zeg maar: dat wat het universum op zijn plek houdt, dat zal beven. Een hemelbeving.

Dán komt Jezus. De Zoon van de Mens. De tweede Adam. Hij komt op de wolken. Iedereen zal Hem zien. Hij zal komen bekleed met grote macht en luister.
Dán zal Jezus zijn engelen uitzenden. Zij zullen zijn uitverkorenen uit Joden én niet-Joden bijeen brengen. Van alle hoeken van de aarde én de hemel. Dus wie dan nog op aarde leven, waar dan ook, samen met de al gestórven gelovigen.

Jezus’ leerlingen verwachtten een snelle komst van Jezus in glorie. Jezus tempert hun opwinding. Eerst komt Goede Vrijdag, en Pasen, daarna nog Hemelvaart en Pinksteren. Daarna breekt een langere tijd van grote verdrukking aan. Dat begint al in de generatie van zijn leerlingen. Daarna gaat het gewoon door. Pas dáárna komt Jezus terug. Niet vanuit de tempel in Jeruzalem, maar vanuit de hemel.

Jezus kan vroeg komen, maar ook laat of nog later. Houd daar rekening mee. Dat zei Jezus tegen zijn leerlingen op de Olijfberg. Dat is nu al bijna 2000 jaar geleden. Jezus leert ook ons geduld. Verlangen naar een níeuwe aarde is prachtig. Maar laat dát verlangen je niet afleiden van jouw plaats en taak op de huídige aarde.

Daarom roept Jezus ons op om te blijven waken en bidden. Hoe lang het ook duurt voordat Jezus komt, waak! Dat betekent: Blijf naar Jezus uitkijken.

In die lange tijd van wachten hoeven wij niet stil te zitten. We hoeven ons ook niet te laten opjagen. Jezus vraagt maar één ding van ons: gewoon dat wij rustig en trouw ons werk doen voor Hem.

Vind je dat geen verademing?…

Dit is het werk dat Jezus ons geeft: Als het einde komt, mag ik dan bij jou schuilen? Jezus zegt: Kom schuilen bij Mij. Als je dat doet, dan stuur ik op jouw beurt jou om ook anderen mee te nemen naar Mij. Want bij Mij ben je veilig.
Amen

Liturgie morgendienst:
Votum en groet
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Ps.84: 1.2.3
Wet
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Ps.84: 4.5.6
Gebed
Lezen: Daniël 9,26-27
Lezen: Daniël 11,29-35
Lezen: Daniël 12,1-4
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Ps.2: 1.2
Tekst: Marcus 13
Preek
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gez.110: 1.2.3.4.5 [Alles, alles is gelegen]
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Opw.585 [Er is een dag]
Zegen

trefwoorden: einde, wereldeinde, herstel, complottheorieën