De verzegeling met de heilige Geest (Efeze 1,13-14)

Voor wie is de heilige Geest? Wanneer ontvang je de heilige Geest? Wat betekent het dat de heilige Geest een voorschot of vooruitbetaling is? Belangrijke vragen waar we op de Pinksterdag bij stilstaan.

Preek:

Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten, luisteraars,

Kindermoment:
Jongens en meisjes, wat gaan we straks meteen na de kerkdienst doen? [Straks na de kerkdienst is er frisdrinken en koffie en thee. Met een koek.]

Je kunt je afvragen: “Hoe weet je nu of het waar is dat je dat straks krijgt?”
Dat het waar is kan ik op verschillende manieren duidelijk maken.
1/ Eén manier is deze: Ik geef jullie nu vast een bonnetje. Kijk: Hier staat je je straks drinken en een koek krijgt.
2/ Er is ook een andere manier dat ik duidelijk kan maken dat je straks echt drinken en een koek krijgt. Dat is deze: Kijk, ik heb een trommel bij me, en daarin zitten niet hele koeken, maar stukjes ervan. Je mag een stukje pakken en opeten. […] Proef je het? Daar krijg je straks nog meer van!

Straks na de kerkdienst is er drinken en een koek. Ik heb jullie op twee manieren proberen duidelijk te maken dat jullie dat echt krijgen. Wat is het verschil tussen de eerste met dat briefje en de tweede manier met dat stukje koek dat je vast mocht proeven? [Bij het eerste lees je het alleen, bij het tweede proef je er al iets van. Zo krijg je nog meer zin in straks.]

Nu gaan we naar Pinksteren. God had de heilige Geest beloofd. Door de heilige Geest te geven wil God ons duidelijk maken dat wij de mooie toekomst van heelheid bij God straks echt van Hem zullen krijgen.

De heilige Geest is zelf al een stuk van de cadeaus die wij straks helemaal krijgen. Als God je de heilige Geest geeft, dan weet je niet alleen van een papier dat je alle cadeaus die God voor jou heeft zult krijgen, maar dan weet je dat in het echt. Je mag daar nu al iets van proeven! Zodat je nog meer verlangt naar straks.

GOD ZET HET STEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST OP WIE VERTROUWEN OP JEZUS CHRISTUS.
1 De Geest als stempel. 2 De Geest als vooruitbetaling. 3 De Geest als coach.

God zet het stempel van de heilige Geest op wie vertrouwen op Jezus Christus.
1 DE GEEST ALS STEMPEL.

Misschien kennen jullie het boek of de film ‘De brief voor de Koning.’ Een jongen moet een heel belangrijke brief bij de koning van een ander land brengen. Die brief is verzegeld. De boodschap die er in staat moet veilig en ongeschonden bij de koning komen.

Als machthebbers vroeger een belangrijke brief verstuurden, dan zetten ze er een stempel op of ze hingen er een zegel aan. Met dat stempel of dat zegel zeiden ze: Dit is een brief van mij. Wat er in staat is heel belangrijk. Dat bericht moet veilig op de bestemming komen.

De apostel Paulus heeft het ook over een stempel of een zegel. God de Heer geeft de heilige Geest als een stempel aan de gelovigen. Wij gaan kijken wat Paulus daarmee zegt.

Een eerste punt is dit: een stempel of zegel is belangrijk, maar het gaat vooral om de brief en wat daar in staat! Het stempel heeft geen eigen waarde los van de brief, maar het stempel vertelt hoe belangrijk de bóódschap is. Zo geeft God de heilige Geest aan ons, omdat zijn bóódschap van levensbelang is.

Als wij het dus over de heilige Geest als zegel gaan hebben, moeten we het eerst hebben over het bericht of de boodschap van God.

De christenen in Efeze hebben Gods boodschap gehoord. Gods boodschap is de waarheid die God ons voorhoudt, het goede nieuws van Gods redding. De waarheid die God ons vertelt is hard en tegelijk bevrijdend: Wij zijn bij God vandaan gelopen, maar God geeft zijn Zoon om ons daaruit te redden en ons weer terug te brengen bij Hem. God offert zijn Zoon op. Jezus betaalt met zijn sterven voor ons weglopen. God neemt ons weer als zijn kinderen aan. Na zijn dood is Jezus opgestaan uit de dood. Als jij vertrouwt dat Jezus ook voor jou is gestorven, dan neemt Jezus jou mee naar zijn Vader. Je mag voor altijd als Gods kind met Vader leven. Met de andere gelovigen. Samen met Jezus mee.

Dat is het mooiste en het belangrijkste nieuws van de wereld. Als je dat nieuws hoort en de oproep om dat te geloven, dan ben je bevoorrecht. Op het moment dat je die woorden hoort staat God zelf met uitgestoken handen voor jou. In Jezus. Het enige dat Hij jou vraagt is dat je opstaat en komt en je aan Hem toevertrouwt.

De christenen in de gemeente van Efeze hebben dat goede nieuws gehoord. Ze hebben het niet alleen maar gehoord, ze hebben er ook gehoor aan gegeven. Ze hebben het geloofd. Ze beseften: Hier is niet maar een apostel, Paulus, of een andere gezant van God en Jezus die ons aanspreekt, maar God zelf komt in het evangelie naar ons toe. Hij nodigt ons. Wat een wonder dat wij ook kind van Hem mogen zijn. Ze zeggen: “U hebt ons gemaakt. U hebt ons gemaakt om uw kinderen te zijn. Door Jezus wilt U ons dat geven. Dat willen we graag. Hier zijn we.” En wat hen samen verbindt is hun vertrouwen op Jezus.

Dan stelt Paulus de heilige Geest aan de orde. Op het moment dat deze mensen uit Efeze tot geloof kwamen, op dat moment zette God het stempel van de heilige Geest op hen. Je kunt het ook zo zeggen: Op het moment dat ze tot geloof kwamen, op datzelfde moment werden ze gedoopt in de heilige Geest of kwam de heilige Geest in hun hart wonen.

Paulus noemt de heilige Geest de belóófde heilige Geest. God beloofde in het oude testament de komst van de Messias. De Redder die zijn volk zal redden van hun zonden. Maar de Messias komt niet alleen. God had in het oude testament ook de heilige Geest al beloofd. God geeft mét de Messias ook de heilige Geest. De Messias zal mensen dopen met of onderdompelen in de Heilige Geest. Dat is wat Jézus doet.

Op de Pinksterdag heeft God de heilige Geest uitgestort op Jezus’ leerlingen. Ze kregen het stempel van de heilige Geest opgedrukt. En wij dan? Hoe weet je nu of God de heilige Geest ook als stempel op ons heeft gezet? Op jou? Het antwoord is: Voor ons geldt hetzelfde als voor de gelovigen uit de gemeente in Efeze: Op het moment dat je tot geloof komt, op datzelfde moment komt de heilige Geest in je hart wonen. Je hoeft niet te twijfelen over de vraag of je de heilige Geest hebt ontvangen of niet. Als je niet vertrouwt op Jezus dan krijg je niet de heilige Geest. Maar als je wel vertrouwt op Jezus dan mag je zeker weten dat de heilige Geest van God ook op jou rust. Hij rust op de gemeente van Christus en op wie op Christus vertrouwen.

Er zijn christenen die zeggen dat geloven in twee etappes gaat. Eerst gaan mensen hun vertrouwen op Jezus stellen, en later, soms jaren later, dan ontvangen ze de heilige Geest. Maar de Bijbel kent die onderverdeling niet. Gelovigen kunnen wel ups en downs hebben in hun vertrouwen op God. Gelovigen kunnen verschillen in hoeveel ervaring ze hebben in dichtbij God leven. Er zullen ook altijd schijngelovigen zijn. Maar als je je vertrouwen op Jezus Christus stelt, dan woont de heilige Geest in je hart. En God zet je samen met andere gelovigen in een concrete gemeente om daar de gaven van de Geest te genieten en te delen met elkaar en naar buiten toe.

Dat er geen twee etappes zijn zien we ook in het boek Handelingen. Jezus’ leerlingen trekken er met Gods evangelie op uit. Na de nodige aandrang van God. *God de Heer stuurt Petrus naar de Romeinse hoofdman Cornelius om ook aan hem Gods goede nieuws van redding door Jezus te vertellen. Dat was voor Jezus’ leerlingen uit de Joden erg wennen, want Joden gingen niet met heidenen om. Maar Cornelius en zijn gezin komen ook tot geloof. Zij stellen hun vertrouwen op Jezus Christus als hun Redder en hun Heer. *Andere christenen uit de Joden vinden het maar niks dat Petrus bij een heidense Romein over de vloer is geweest. Maar Petrus zegt dat toen Cornelius zijn vertrouwen op Jezus Christus beleed meteen de heilige Geest van God neerdaalde op de aanwezigen. Dán stoppen die christenen uit de Joden met mopperen, en geven ze God de eer: “Hoera voor de Heer! Gods goede nieuws is ook voor de heidenen. Kijk maar: als zij tot geloof komen ontvangen zij ook de heilige Geest.”

Uit die geschiedenis kunnen wij deze twee dingen leren: De christenen uit de heidenen zijn helemaal gelijkwaardig aan de christenen uit de Joden. Jouw afkomst maakt je nooit tweederangs christen. Als je op Jezus Christus bent gaan vertrouwen dan hoor je er helemaal bij. Dan zijn Gods beloften ook voor jou. En ook: Als je tot geloof komt dan ontvang je meteen de heilige Geest.
Die twee dingen hebben gevolgen voor de gemeente van Efeze: de gelovigen hebben elkaar te aanvaarden en de eenheid te bewaren die de Geest hen geeft.

God zet het stempel van de heilige Geest op wie vertrouwen op Jezus Christus.
2 De Geest als vooruitbetaling.

Als je een dure aankoop doet, dan moet je soms een aanbetaling doen. Die aanbetaling is een deel van het totale bedrag dat je gaat betalen. Met die aanbetaling zeg je: Ik geef je nu dit deel van het geld als bewijs dat ik je straks ook de rest van het geld zal betalen.

God geeft wie op Jezus vertrouwen ook een vooruitbetaling. Weet je nog van het kindermoment? God geeft niet maar een briefje met een garantie dat wij straks iets heel moois krijgen, maar God geeft nu al een voorproef van het echte!

Dat echte, dat hebben we gezien, dat is dat wij door Jezus en met Jezus mee weer helemaal kind van God zijn! Wat God uiteindelijk ten volle aan ons wil geven dat is dit: dat wij helemaal sprekend Vader zijn! Dat we niet alleen in naam kind van Vader zijn, en in kleine stukjes en beetjes, maar in heel ons leven!

Van dát echte is de heilige Geest een vooruitbetaling. Als Hij een voorproef van het echte is, daar zitten twee dingen in: iets heel groots, en iets onafs.
-Het grote is dit: de Geest is de Geest v God. Hij is zelf God. Hoogstpersoonlijk. Samen met de Vader en de Zoon. De Geest is heilig. Neem de heilige Geest serieus. Áls de heilige Geest op je rust, láát Hem dan ook in je werken! Doof de Geest niet uit! Hij is geen speeltje waar wij over beschikken. Hij is er niet voor onze naam en eer. Probeer Hem niet in jouw macht te krijgen, maar laat Hem Góds werk doen in jouw leven. Persoonlijk en als gemeente. Hij brengt Jezus en dus de Vader in jou en in jouw leven. Ook in ons en ons leven. Het persoonlijke kan pas serieus worden als het ook in de gezamenlijke omgang mag blijken.
-Het onaffe is dit: het volmaakte en de volheid komen nog. Er is nu nog steeds gebrokenheid, zonde en onvolkomenheid in ons. We ruiken aan hoe het straks zal zijn en we proeven er iets van, maar we leven nog een aangevochten leven. God heeft ons in de weg van geloof in Jezus Christus aangenomen als zijn kinderen. Maar ons geloofsvertrouwen is omstreden. Er is in de gemeente en in ons persoonlijke geloofsleven nog veel onaf.

Als je tot geloof gekomen bent en de Geest ontvangen hebt ben je niet in één keer af. God begint een proces op gang te brengen van vertrouwen en overgave, in zijn gemeente en in de gelovigen. Dat kost strijd. Paulus zegt in Efeze 4: “Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en denken voortdurend vernieuwd moeten worden, en dat u de nieuwe mens moet aantrekken.” (Efeze 4,22-24) Een proces: Het oude leven moet wijken, en het nieuwe leven moet groeien.

God geeft de heilige Geest als vooruitbetaling. Het mooie daarvan is dit: God geeft ons midden in ons aangevochten leven nu al kleine stukjes hemel op aarde. Om ons te laten proeven hoe mooi Hij ons en de mensheid en de aarde bedoeld heeft. In verbondenheid aan Hem. Zodat jij je persoonlijk opent en dat de Geest ook jou daarbij gebruiken mag. Dat jij dat stukje paradijs bent voor jouw man en vrouw en kind, jouw broeder en zuster, je vriend, je collega, je buur. Met alle eerlijkheid over je tekorten daarin.

Misschien herken je iets van de voorbeelden die Paulus in zijn brief daarbij noemt: *Lieg niet meer tegen elkaar, maar wees eerlijk. Want we zijn allemaal met elkaar verbonden. *Als je boos bent, ga dan geen verkeerde dingen doen. Maar zorg ervoor dat je boosheid snel weer verdwijnt, dan kan de duivel geen invloed op je krijgen. *Dieven moeten ophouden met stelen. Ze moeten eerlijk werk gaan doen. Met het geld dat ze dan verdienen, kunnen ze arme mensen helpen. *Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet. *Doe de heilige Geest van God geen verdriet. De heilige Geest is in jullie aanwezig, als bewijs dat jullie bij God horen. Daardoor worden jullie gered op de dag dat God de christenen komt bevrijden. *Alle woede en alle boosheid moet bij jullie verdwijnen, net als alle andere slechtheid. Schreeuw niet langer en vloek niet meer. *Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven, omdat Christus voor jullie gestorven is. (Efeze 4,25-31 BGT)

De heilige Geest is een voorproef van de volkomenheid van Gods cadeau voor de gemeente en de gelovigen straks. *Dat de Geest vooruitbetaling is dat beschermt ons ertegen dat wij te weinig verwachten: oftewel dat wij voor hier en nu op aarde niks van God verwachten. Alsof we hier niks krijgen en alleen pas straks God de Vader, de Zoon en de Geest ontvangen. *Dat de Geest is vooruitbetaling is beschermt ons er ook tegen dat wij te veel verwachten: alsof de hemel hier op aarde al is.

Door de Geest leer je Gods cadeaus voor nu uit te pakken. En zelf een cadeau van Hem voor anderen te zijn. En door de Geest leer je nog meer te verlangen naar de volle uitkering straks.

God zet het stempel van de heilige Geest op wie vertrouwen op Jezus Christus.
3 De Geest als coach.

Weet je nog van die brief voor de koning die veilig op de bestemming moest aankomen? Zo geeft God ons de heilige Geest, omdat God wil dat wij veilig op onze bestemming aankomen.

Paulus schrijft over Gods bestemming voor ons ook in vers 9 en 10. God de Heer is met zijn schepping op weg naar zijn grote herstel voor zijn schepping en voor al Gods kinderen. Door de opstand van de mens tegen God in het paradijs lag Gods hele schepping uit elkaar. De mens had zich van God vervreemd en hij had Gods hele schepping meegenomen in zijn val. Maar God had al lang zijn plan van redding klaar liggen. In zijn Zoon Jezus Christus brengt God weer heelheid en harmonie. Dat zal volkomen gebeuren als Jezus terugkomt en als God de hemel op aarde brengt.

God wil dat wij daar ook bij zullen zijn. *Daarom stuurde Hij zijn Zoon Jezus om mensen te redden en terug te brengen. *Daarom stuurt Jezus zijn dienaren of gezanten die het evangelie van God doorgeven en die aan de mensen vragen dat goede nieuws aan te nemen en God en Jezus te vertrouwen. *Als je op Jezus vertrouwt, dan mag jij straks ook delen in dat grote herstel dat God zal bewerken. God geeft je de heilige Geest als voorproef van hoe het straks zal zijn. God geeft je de heilige Geest ook als coach om het vol te houden onderweg.

Paulus zegt in vers 14: “God geeft de Geest tot verlossing van zijn aanwinst.” Die aanwinst dat zijn wij samen als de mensen die op Jezus Christus vertrouwen. God wil ons niet maar even verlossen of een beetje verlossen, maar helemaal. Daarvoor geeft God de heilige Geest.

Ons leven met God en Jezus is een leven dat aangevallen wordt. We krijgen te maken met aanvechtingen, verleidingen en aanvallen. Om de Naam van Jezus. Om te blijven vertrouwen hebben we de heilige Geest hard nodig. Zodat God het werk dat Hij in ons begonnen is ook helemaal af kan maken. Dat het onaffe uiteindelijk af wordt.

Laten wij steeds bidden om de Geest, om daadwerkelijk nu al een begin te ontvangen van wat God ons samen wil laten genieten straks.
Zo geven we God de eer. Zo laten we door de heilige Geest samen in de praktijk van ons leven zien: Bij God moet je zijn. Bij God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus.
Amen

Liturgie morgendienst Pinksteren:
Votum en groet
Zingen: Gereformeerd kerkboek Gez.103: 1-9 (O, Schepper Geest) beurtzang: 1K(koor) 2A 3K 4M 5K 6V 7K 8A 9A
Zingen: Gereformeerd kerkboek Gez.105: 1.2.5.6.7.8.9 (In vuur en vlam) beurtzang: 1K 2A 5K 6M 7K 8V 9A

Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2,1-4. 32-39
Schriftlezing: Efeze 1,1-14
Tekst: Efeze 1,13-14
Preek
Gebed
Zingen: Gereformeerd kerkboek Ps.117
Zingen: Liedboek van de kerken Gez.320: 1.2.3.4 (Zing een nieuw lied voor God de Here)

Geboden
Zingen: Liedboek van de kerken Gez.252: 1.2.3.4 (Wat zijn de goede vruchten) beurtzang: 1K 2A 3K 4A
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Zingen: Liedboek van de kerken Gez.477: 1.2 (Geest van hierboven)
Zegen, en daarna elkaar toezingen Opw.602: 1.2.3 (Vrede van God)