Laat je door Jezus, de gekruisigde, bevrijden van je diepste angst. (Lucas 23,27-31)

Op Goede Vrijdag kwam Jezus mensen bevrijden van hun diepste angst.

Preek over Lucas 23,27-31:

Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten en luisteraars,

Als je mensen vraagt waar ze bang voor zijn, dan hoor je vaak dingen als: ‘In wat voor wereld leven wij? In wat voor wereld moeten onze kinderen opgroeien? Er is zoveel oorlog en geweld.’

Maar is het zo erg dat je moet zeggen: “Was ik maar dood?” Er zijn vluchtelingen die zoveel verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, dat ze zeggen: “Toen ik daar midden in zat dacht ik: was ik maar dood.” En misschien nu nog wel. Alles beter dan die ellende.

Jezus zegt dat er een tijd komt dat mensen niet alleen zullen zeggen: “Was ik maar dood”, maar ook: “Was ik maar helemaal verdwenen.” Wat hen zo bang maakt is dat Jézus komt. Ze willen God en Jezus niet onder ogen komen.

Veel mensen worstelen met de vraag of God wel bestaat. Hun angst is: Stel dat God níet bestaat? Maar Jezus zegt: de diepste angst van mensen is de vraag: Stel dat God wél bestaat?

Jezus wil ons niet bang maken. Hij wijst ons wel op wat de diepste angst van een mens is. Op een dag komt God met zijn eindgericht. Jezus komt als Rechter. Híj voltrekt dat eindgericht. Dan komt die diepste angst van de mens naar boven.

Gods goede nieuws is dit: Van die diepste angst wil Jezus ons bevrijden. Nu al. Zodat je nu én straks niet bang hoeft te zijn. Hóe Jezus ons bevrijdt, dat ontdek je als je kijkt naar wat er gebeurt op Goede Vrijdag.

Onderwerp: LAAT JE DOOR JEZUS DE GEKRUISIGDE BEVRIJDEN VAN JE DIEPSTE ANGST.

Bang zijn bestaat in soorten en maten. Mensen kunnen bang zijn in hun hoofd. Alleen in hun denken. Dat gaat over ingebeelde angst. Vaak doen ze dat om hun werkelijke gevoelens te verbergen. Bijvoorbeeld woede of verdriet.
Mensen kunnen ook bang zijn in hun lijf. Ze kunnen ook werkelijke bang zijn.

Waar mensen bang voor zijn dat kan erg verschillen. Zouden veel mensen bang zijn voor God? Sommige christenen zijn bang voor God omdat ze onder druk gezet zijn onder dreiging van Gods oordeel. Maar in West-Europa gelóven veel mensen niet in God. Waarom zou je dan bang voor Hem zijn? De redenering is: Spoken bestaan niet, dus hoef je niet bang te zijn voor spoken. God bestaat niet, dus hoef je niet bang te zijn voor God.

Maar stel dat God wél bestaat, moeten we dan bang voor Hem zijn? Bijvoorbeeld als ik niet in God geloof en Hij bestaat wel? Dat hangt er van af wie God is en hoe Hij is. *Als God zich niet druk om ons maakt, maar op afstand blijft, dan hoef je niet bang voor Hem te zijn. *Als God alleen maar zacht en vriendelijk is, dan hoef je niet bang voor Hem te zijn. *Als God machteloos is, dan hoef je ook niet bang voor Hem te zijn. *En als God nu eens Rechter is? Als Hij ons gemaakt heeft en ons ook ter verantwoording zal roepen? Wat dan?…
De Bijbel zegt: God is Rechter. Er is een eindgericht. Dat betékent iets voor ons. Maar wat dan? Daar gaan we in deze preek naar kijken. Diep respect voor God is op z’n plek. Maar voordat we bang voor God worden gaan we eerst kijken wat er gebeurt op Goede Vrijdag.

Het Bijbelgedeelte waar de preek over gaat vertelt wat er gebeurt op Goede Vrijdag. Op die dag is er een rechtszaak. Daar is óók een rechter. Het is Pontius Pilatus. *Er is niet alleen een rechtszaak in de toekomst bij het eindgericht. Dat is de láátste rechtszaak. *Maar op Goede Vrijdag is er óók een rechtszaak gaande. Jezus wordt onschuldig ter dood veroordeeld. Pilatus veroordeelt Hem om een volksopstand te voorkomen. Jezus wordt veroordeeld tot de dood door middel van kruisiging. De gebruikelijke Romeinse vorm van doodstraf.

In ons Bijbelgedeelte is Jezus op weg naar het kruis. Hij draagt de zware dwarsbalk. Jezus krijgt als blijk van spot een hulpje toegewezen die de balk voor Hem draagt.

Er zijn veel mensen op de been. Daar zitten ook vrouwen uit Jeruzalem bij. Die vrouwen hebben medelijden met Jezus. ‘Die arme man. Dat het zo met Hem moet aflopen!’ Ze volgen Jezus op zijn weg naar Golgota. De plaats van kruisiging. Terwijl die vrouwen Jezus volgen slaan ze zich op de borst. Dat is een teken van rouw. En ze weeklagen over Jezus.

Maar dan draait Jezus zich om. Hij zet die vrouwen stil. Jezus zegt: “Huil niet de hele weg over Mij, huil in plaats daarvan steeds over jullie zelf en jullie kinderen.”

Jezus wil geen medelijden. Jezus is geen slachtoffer, Hij geeft zichzelf over in de dood. Jezus is geen schurk, Hij is onschuldig. Jezus geeft zijn leven vrijwillig.

Waarom moeten die vrouwen van Jeruzalem zichzelf beklagen en hun kinderen? Jezus zegt: Er zullen zware dagen komen!
1 In die dagen zal men zeggen: “Diep gelukkig de onvruchtbare vrouwen, de moederschoten die niet hebben gebaard en de borsten die geen borstvoeding hebben gegeven.” Jezus spreekt de vrouwen van Jeruzalem aan. Hij gebruikt daarom een beeld dat specifiek bij vrouwen past. Hij prijst vrouwen uiterst gelukkig over iets waar veel vrouwen juist heel ongelukkig over zijn. Dat je niet zwanger kunt worden, dat je geen kinderen hebt gebaard, dat je geen kinderen hebt gevoed.

Als een man en zijn vrouw een baby krijgen dan feliciteren we hen. Kinderen krijgen is niet vanzelfsprekend. Kinderen zijn een geschenk van God. Hoe kun je nu een echtpaar gelukkig prijzen dat geen kinderen kan krijgen? Blijkbaar zijn er situaties waarin mensen zouden wensen dat ze geen kinderen hadden gekregen. Dat het te gruwelijk is wat er gebeurt. Dat iedereen er onder doorgaat. Dat je beter níet geboren had kunnen zijn dan déze dingen meemaken. Als je echtparen op die manier gelukkig wenst, omdat ze géén kinderen kunnen krijgen, dat is de wereld op z’n kop. Dan moet het wel heel erg zijn. Jezus zegt: “Die dagen zullen komen.”

Waarom moeten die vrouwen van Jeruzalem zichzelf beklagen en hun kinderen? Jezus: Er zullen zware dagen komen!
2 Op dat moment zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons!” en tegen de heuvels: “Bedek ons!” Hier spreekt Jezus niet alleen over vrouwen, maar over mensen in het algemeen. Jezus gebruikt een bekende uitdrukking. ‘Bergen val op ons en heuvels bedek ons’. Dat is een uitdrukking van de profeten uit het oude testament. -De profeet Jesaja zei dat God zal komen met zijn oordeel. Tegen de mensen zei hij: “Verschuil je tussen de rotsen, verberg je onder de grond, vlucht voor de vreselijke macht van de Heer, voor zijn geduchte majesteit!” (Jesaja 2,10) -De profeet Hosea zei: De offerhoogten worden verwoest, die plaatsen van verderf, tekens van Israëls zonde; dorens en distels zullen hun altaren overwoekeren. Dan roepen ze de bergen toe: “Bedek ons!” en de heuvels: “Val op ons neer!” (Hosea 10,8b)

Als je roept: “Bergen, val op ons!” en “Heuvels, bedek ons!”, dan wil je niet meer leven. Maar dat is niet het enige. Als je een berg of een heuvel bovenop je wilt hebben, dan wil je ook verdwijnen. Voor wie kun je nu nooit zo bang zijn dat je zelfs als je dood bent verdwenen wilt zijn? Wanneer roepen de mensen zulke dingen? Dat is als God komt met zijn eindgericht!

God zal mensen straffen, in de eerste plaats zijn volk, als ze niet op Hem vertrouwen. Als ze hun veiligheid en vrede en geluk ergens anders zoeken. De Bijbel noemt dat zelfgemaakte goden. Heidenvolken vereerden hun zelfgemaakte goden juist op de bergen en de heuvels. Alsof ze daar dichter bij hun goden waren. Maar als God de Heer komt, de enige God die er echt is, dan worden wij, als wij niet van Hem wilden weten, doodsbang. Dan zouden we het liefst ónder die bergen en heuvels verdwijnen. Dood en begraven. Onvindbaar voor God.

Openbaring 6 zegt dat God het laatste oordeel in de handen van zijn Zoon Jezus legt. Dat doet Hij als Jezus terugkomt. Mensen zullen doodsbang zijn. De apostel Johannes vertelt wat er zal gebeuren: “Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’” (Openbaring 6,12-17)

De diepste angst van mensen na de zondeval is angst voor Jezus, de Mens bij uitstek, de Zoon van God. Om alles waar wij niet als mens geleefd hebben. Angst voor Jezus. Die Jezus, dat is déze Jezus die hier op weg is naar Golgota!

Jezus zegt niet alleen dát mensen doodsbang zullen zijn. Hij zegt ook waaróm ze dat zullen zijn. Die angst straks, dat heeft te maken met wat wij doen met Jézus hier en nu. Jezus zegt daar dit van: “Als ze dit doen met het jonge hout, wat zal dan gebeuren met het verdorde?” (Lucas 23,31)

Jézus is het jonge hout. Dat is het groene hout. Het hout waar levenssappen in stromen. Hij is vol leven. Van Gód. Hij geeft dat door. Wie aan Hem verbonden is ontvangt het leven. Ook in het ouder worden blijft hij vol leven. Diep van binnen jeugdig en fris. Als Hij maar verbonden is aan Jézus.

Wij hebben geen leven in onszelf. We kunnen ook geen leven máken. Het leven moet ons gegéven worden. Door Gód. Dat lezen we ook bij de schepping. God maakte de eerste mens. Hij blies de levensadem in zijn neus!

Nadat God de eerste mens en zijn vrouw had gemaakt gebeurde er iets heel ergs. De mens liep bij God vandaan. Hij vertrouwde God niet meer. Daardoor liep de mens bij de God van zijn leven vandaan. Buiten God is er geen leven.

God wil dat wij niet alleen maar ademhalen, maar dat we leven met Hém. Toen wij bij God vandaan liepen beloofde Hij iemand die ons terug zou brengen bij God. Die persoon die dat zou doen, dat is Jézus. Gods eigen Zoon. Jezus is gekomen om aan mensen weer het leven te geven. Hij noemt zichzelf de goede Herder. Hij is gekomen om zijn leven te geven voor de schapen. Hij offert zichzelf op om hen te redden. Aan het kruis. Jezus zegt: “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.” (Johannes 10,10)

Dus waarom kwam Jezus op aarde? Om aan mensen weer het volle leven te geven. Dat is het leven van Gód. Het leven uit Gods hand. Het leven mét God.
Maar kijk nu eens wat de mensen doen? De mensheid wijst Jezus af. Ze sturen Hem retour naar de Vader. Als ongewenste vreemdeling.
Als wij Jezus afwijzen dan gebeurt dit: dan slaan wij Gods uitgestoken hand af. Dan slaan wij het leven dat God ons terug wil geven af. Het weer eeuwig gelukkig met God leven, als in het begin. Als we Jezus uitwijzen, dan ontvangen we níet het leven weer. Dan blijven we dood.

Wij zijn als mensen het verdorde hout. Dat zijn we na ons weglopen bij God vandaan. Als we het leven afslaan uit de hand van Jezus en dus uit de hand van God, dan blijven we even verdord als daarvoor. Dan komen we nooit weer tot leven.

Misschien begrijp je dat God woedend is als wij Jezus afslaan. Hij wil niet dat wij ver bij Hem vandaan zijn. Eenzaam en dood. Hij wil ons door Jezus het volle geluk geven. Als ouders zien dat hun kinderen zichzelf de vernieling injagen, dan zijn ze ook woedend. Ze willen dat hun kinderen léven. Zo is het ook met God.

Dat is de reden dat we in Openbaring 6 lezen van de toorn of de woede van God en van het Lam. -Buiten God is er geen echt leven en geluk. Denk aan het begin: Als wij dan bij God vandaan lopen dan wordt God kwaad. Hij wil niet dat wij onszelf de vernieling injagen. -Dan stuurt God Jezus. God wil ons door Jezus het leven teruggeven. Maar als wij Gods Zoon Jezus afwijzen dan komen we nooit onder Gods toorn vandaan.
Gods toorn is niet dat Hij ons vol ergernis nooit meer wil zien, maar dat Hij ons vol verdriet laat bij onze keus dat wij Hém nooit wilden zien, als wij daarvoor kiezen… Gods toorn is niet dat Hij vol wraakzucht de dood over ons brengt, maar dat Hij ons vol verdriet daar in láát, als wij daar in willen blijven… Jezus zegt het in Johannes 3,36 zo: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op Hem rusten.”

Wat maakt dat mensen voor die toorn van God en van het Lam zo bang zullen zijn? Als we altijd los van God hebben geleefd tot het einde, dan zullen we op die dag beseffen hoe we Hem tekort hebben gedaan door zijn liefde en zijn leven af te wijzen.

Jezus gaat bijna sterven. Op dat moment komt Hij met zulke dreigende taal. Wil Hij ons nog één keer bang maken voordat Hij sterft? Nee! Jezus noemt op dit moment het eindoordeel van God, omdat je ALLEEN OOG IN OOG MET GOLGOTA daar vrij over kunt praten!

Nu komen we bij de kern. Jezus is de Zoon van God. Hij zelf zal eens komen als Rechter met het laatste oordeel. Niemand weet beter hoe erg dat laatste oordeel is, dan Jezus zelf. Maar vóórdat Jezus komt met het laatste oordeel doet Hij iets anders. Jezus gaat sterven aan een kruis. Dat sterven van Jezus is het grootste wonder in de wereldgeschiedenis. In zijn dood aan het kruis neemt Jezus het eindoordeel van God van ons over! Daarvoor is Hij gekomen! God legt dat oordeel op zijn eigen Zoon, om óns dat oordeel te besparen!

Hier op Golgota is niet alleen maar een rechtszaak van de Joodse leiders tegen Jezus. Waarbij de Romein Pilatus als rechter wordt ingeschakeld. Een nep-rechtszitting waarin in een onschuldig man wordt veroordeeld tot de kruisdood. Hier op Golgota is ook sprake van een rechtszaak van God! God legt zijn oordeel op zijn eigen Zoon die onschuldig is. Daarmee koopt Hij ons vrij. Jezus die onschuldig is draagt de straf. Wij die schuldig waren komen vrij.

Ben jij bang voor God? Ben je bang voor Hem gemaakt? Huiver je als je denkt aan het laatste oordeel in de hand van Jezus? Dat oordeel is inderdaad huiveringwekkend. Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Maar op Golgota geeft God ons een uitweg, de enige: Vertrouw op Jezus! Dat Hij daar stierf ook voor jou. Dan spreekt God jou vrij van het oordeel!

Zie je Gods liefde voor jou in Jezus? Jezus wil dat de vrouwen van Jeruzalem beseffen hoe erg ze er zélf aan toe zijn. Dat Jézus het oordeel niet heeft verdiend, maar zij wel. Jezus wil dat ze in dát besef naar Hem kijken als Hij sterft aan een kruis op Golgota. Dat ze geen medelijden met Hém hebben, maar dat ze zijn ontferming over hén aannemen. Zodat Hij ook hén mag bevrijden van Gods oordeel en van hun diepste angst. Die bevrijding is megagroot.

De apostel Johannes zegt in 1 Johannes 4: “Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.” 1 Johannes 4,10
… “Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel (!) vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” (1 Johannes 4,17-19)

Wij als mensen kunnen anderen of onszelf bang máken. Wij kunnen ook werkelijk bang zíjn. Maar de diepste angst van mensen na de opstand tegen God is de angst voor God en Jezus in het eindoordeel. Op weg naar Golgota haalt Jezus die angst voor het voetlicht, want door zijn dood wil Hij ons van die angst bevrijden. En daarom: Vertrouw op Hem, dat Hij is gekomen om ook jou daarvan te bevrijden! Dan geeft Hij jou eeuwig leven. Nu al.

Als je zo op Jezus vertrouwt, dan veranderen er concreet dingen in je leven. Daar sluit ik mee af.

*Als je op Jezus vertrouwt dan geef je je over aan Hem en zijn liefde. Aan Gods liefde in Jezus ook voor jou persoonlijk. Dat is een heel proces. Dat zijn liefde steeds meer zakt in jouw leven.
*Jezus maakt je vrij. Vrij van angst. Je diepste angst. Angst voor God en Jezus in het eindoordeel. Maar als je zeker weet dat God je niet veroordeelt in het eindgericht, ga je er dan niet op losleven? Natuurlijk niet. Jij krijgt die vrijspraak wel gratis, maar het heeft God alles gekost. Zijn eigen Zoon. Jezus’ bloed moest er voor vloeien. Daarom is dat nooit iets om goedkoop over te doen.

Daar komt nog iets bij. Jezus is het groene hout, weet je nog? Als je in Hem gelooft raak je aan Hem verbonden. Dan laat Hij zijn levenssappen ook door jou heen stromen. Dan begin je nu al anders te leven. Jezus maakt je niet alleen vrij van Gods óórdeel. Jezus maakt je ook vrij om het volle léven te ontvangen. Nu al een begin. Daar hoort dit bij:
*Jezus maakt je vrij om Gods liefde en leven en vrede te ontvangen én door te geven.
*Jezus maakt je ook vrij van het oordelen. Als Hij jou bevrijdt van Gods eindoordeel, dan hoef je ook jezelf niet meer te veroordelen. En ook je medemens niet.
Dan zijn er geen oorlogen meer nodig.
Dan ben je werkelijk vrij om lief te hebben.
Amen

Liturgie avonddienst Goede Vrijdag:
Votum en groet
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gez.89: 1 [Jezus leven van mijn leven]
Gebed
Lezen: Lucas 23,26-34a
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gez.173: 1.2.3.4.5 [Alles wat over ons geschreven is]
Lezen: Lucas 23,34b-43
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gez.181: 1.2.3 [Noem de overtreding mij]
Lezen: Lucas 23,44-47
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gez.155: 1.3.4.5 [God enkel licht]
Tekst: Lucas 23,27-31
Preek
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Ps.119: 66
Geloof: Gereformeerd Kerkboek Gez.109: 1.2.3.4 [Halleluja, lof zij het Lam]
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gez.161: 1.2.3.4 [Heer U bent mijn leven]
Zegen