Wat of wie bepaalt jouw identiteit? (1 Korinte 1,30-31)

Hoe kun je echt de mens worden die je gemaakt bent? Om er te zijn of om iemand te zijn kun je je afhankelijk maken van wat ménsen vinden dat belangrijk is om er te zijn. Maar er is maar één door wie je echt mens wordt. Dat is God die je gemaakt heeft en zijn Zoon Jezus die gekruisigd is. Jezus nam alles wat onmenselijk aan ons is op zich om ons weer mens te maken!

Preek over 1 Korinte 1,30-31:

Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten en luisteraars,

Jongens en meisjes, er zijn van die tijden dat veel jongens van de basisschool opeens met eenzelfde soort kapsel lopen. Je denkt: hoe komen ze er bij? Nou, dat hebben ze niet zelf verzonnen. Er is een beroemde voetballer met zo’n kapsel. Ze hebben het van hem afgekeken.

Misschien wil jij graag net zo’n goede voetballer worden als die beroemde voetballer. Of net zo’n beroemde zanger als die ene zanger of zangeres. Je ziet die ander en je denkt: ik wou dat ik net zo was. Dat ik kon wat diegene kan. Of ik wou dat ik hem of haar was.

Bij mensen gáát het zo: ze zijn op zoek naar voorbeelden. Mensen die er uit zien zoals zij er uit zouden willen zien. Mensen die iets voor elkaar krijgen wat zij zelf graag voor elkaar zouden willen krijgen. Vaak gaat dat over mensen van wie wij denken dat ze succes hebben. Dat anderen hen belangrijk vinden.

Dat speelt niet alleen in sport en muziek. Het is ook op school, op je werk en in de kerk. ‘Was ik maar…’, denken we. En we denken aan iemand. We proberen ons voor te stellen dat wij die ander zijn. En we gaan proberen op die ander te lijken. Soms heel duidelijk. Door ons net zo te kleden. Of net zo te lopen bijvoorbeeld. Soms minder opvallend. Alleen maar door een buiging in onze stem bijvoorbeeld.

In de gemeente van Korinte waren gewone mensen net als wij. Die waren ook op zoek naar voorbeelden. Ze dachten dat anderen hen belangrijker vonden als zij bij iemand hoorden die volgens hen ook belangrijk was. Sommigen gingen prat op dominee A. Daar keken ze erg tegen op. Ze flirten met hem. Anderen vielen op dominee B. Nou ja, in die tijd was het niet met dominees, maar met apostelen, evangelisten en andere voorgangers. Dat waren dienaren van de Heer. Maar de gemeenteleden uit Korinte gaven hen een veel hogere plek. Met een woordspeling: Ze maakten dominees van hen. Dat betekent heer. In plaats van het Engelse minister. Dat betekent dienaar. En ze wilden dat zij net zo waren. Of dat zij hen zelf waren. De één zei: Ik ben van Paulus. De ander: Ik ben van Apollos. En weer een ander: Ik ben van Kefas. Dat is Petrus. Of: Ik van Christus.

Onderwerp: ZOEK JE WARE IDENTITEIT ALLEEN IN JEZUS CHRISTUS.

Wat vonden die gemeenteleden uit Korinte dan zo belangrijk?
Dat verschilt natuurlijk per tijd en cultuur. Ik denk aan ons land: Als je vandaag in ons land binnenkomt als asielzoeker dan krijg je niet zomaar status. Status betekent trouwens niet alleen een verblijfsvergunning. Het betekent ook maatschappelijk aanzien. Buitenlanders en mensen met een donkere huidskleur ondervinden in Nederland meer wantrouwen dan blanken. Mensen met status of aanzien dat zijn vaak hoog opgeleide mensen en mensen met wat wij belangrijke functies vinden. Pakes en beppes vertellen trots van hun kleinkinderen die goed kunnen leren. Maar als je VMBO doet, tel je dan ook mee?

Zie je het verlangen van mensen, hoe graag ze iemand willen zijn? Dat is een mooi verlangen, maar het is ontzaglijk belangrijk wáár je het in zoekt dat je iemand bent.

De Korintiërs zochten hun identiteit in wijsheid, kracht en afkomst.
*In de Griekse cultuur namen filosofen en wijsheidsleraars een belangrijke plek in. Mensen keken tegen hen op. Ze dachten: Ik wou dat ik zo knap was. Als mijn zoon in de leer gaat bij die wijsheidsleraar, dan telt hij mee. En jij als zijn vader of moeder ook.
*Of denk aan kracht. De Olympische Spelen zijn ontstaan in Griekenland. Olympische sporters hadden status. En als je won, dan werd je geëerd met een lauwerkrans. Mensen wilden graag iemand zijn. Als ik daar aan mee doe, dan ben ik iemand, dachten ze.
*Afkomst was in die tijd ook belangrijk. De zoon van een slaaf had niets in te brengen. De zoon van een vrij man veel meer. En als je uit een adellijke familie kwam, dan genoot je aanzien.

Wijsheid, kracht en afkomst. Waardoor je iemand denkt te zijn. Vandaag zitten mensen nog net zo in elkaar als vroeger. Als je zoon gymnasium doet, dan telt hij pas echt mee. Of ik zie een sporter topsport leveren en ik droom ervan dat ík dat kan. Voor het aanzien.

Ik zeg het nog een keer: daar zitten heel mooie verlangens achter. Dat je er mag zijn. Dat je gezien wordt. Dat je iemand bent. Maar de vraag is wáár je dat in zoekt.

In de gemeente van Korinte was een groot probleem. De gelovigen gingen zich vereenzelvigen met verschillende dienaren van de Heer. Daardoor ontstond er verdeeldheid in de gemeente. Paulus gaat orde op zaken stellen. Hij wil dat de eenheid van de gemeente hersteld wordt. Dat doet hij door te wijzen op God en op zijn Zoon Jezus Christus.

God gaat heel anders te werk dan mensen.
• Wat in de ogen van mensen wijs is ontmaskert Hij als dwaas.
• Wat in de ogen van mensen sterk is, daarvan laat Hij de zwakte zien.
De filosoof Friedrich Nietzsche zei: “God is dood.” Veel mensen hebben zich door Nietzsche laten inspireren. Maar intussen zijn we jaren verder. Nietzsche is dood. En toen kreeg je het plaatje dat ik nu op het scherm laat zien. ‘Bovenaan staat: God is dood. Getekend: Nietzsche. Daaronder staat: Nietzsche is dood. Getekend: God.’… Níetzsche is dood en Gód en geloof in God zijn nog overal op de wereld springlevend… Dat is een voorbeeld van: Wat in de ogen van de mensen wijs is dat ontmaskert God als dwaas.

God gaat heel anders te werk dan mensen.
• Wat in de ogen van mensen dwaas is, dat zet Hij in als wijsheid.
• Wat in de ogen van mensen zwak is, dat gebruikt Hij als kracht.
Overal in de Bijbel zie je dat terug: God kiest vaak zwakke, onbetekenende en verachte mensen om hen te gebruiken in zijn machtige werk. De verachte Hanna wordt de moeder van de profeet Samuël. De arme en eenvoudige Maria wordt de moeder van Jezus.

Wat in de ogen van de mensen dwaas is, dat zet God in als wijsheid. Wat in de ogen van de mensen zwak is, dat gebruikt Hij als kracht. Het ultieme voorbeeld daarvan is zijn eigen Zoon Jezus Christus. Denk maar aan de geboorte van Jezus in armoede en nederigheid. Denk aan Jezus’ levensweg die uitliep op de dood aan een kruis.

Als er íemand is die identiteit en status heeft en die echt iemand is, dan is God dat. En zijn eigen Zoon Jezus. God stuurt Jezus naar de mensen om hen weer mens te maken, nadat ze bij God vandaan gelopen waren. Maar dat doet God op een heel bijzondere manier: Jezus stierf aan een kruis. In de ogen van mensen is dat dwaas en zwak. Met een beroemde denker of sporter of met een prins of een prinses wil ik me wel identificeren. Maar wie wil zich nu identificeren met een Koning aan een kruis? We willen wel het kapsel van die voetballer dragen, of het liedje van die zangeres zingen, of naar de promotie van een vriend. Daar kunnen we mee voor de dag komen. We kunnen er zijn. Maar een kapotte Jezus aan een kruis, kan die ons heel maken en aanzien geven?

De Joden ergeren zich aan Jezus. Ze willen geen God die in zijn Zoon lijdt aan een kruis.
De Grieken ergeren zich aan Jezus. Liever de schoonheid van onze filosofie dan de rauwe werkelijkheid van het kruis.

Paulus is een gezant van Jezus. Hij zegt: “Toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ik ook niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde.”

Wil jij iemand zijn? Je wordt pas echt weer mens door Jezus. Maar dan wel deze Jezus: Gods Zoon die stierf aan een kruis.

Hoe kun je ooit echt iemand zijn door Jezus die gekruisigd is?
Dat zegt Paulus in vers 30 en 31. God maakt ons één met Christus Jezus. Letterlijk zegt Paulus: “IN Christus Jezus.” Die drie woorden ‘in Christus Jezus’ vatten het geheim samen van het goede nieuws van God. Zij zijn de kern ervan. Wil jij graag iemand zijn? Wil jij weer mens worden volgens de bedoeling van God die jou maakte? Dat word je niet door wat volgens ménsen aan mensen aanzien geeft. Dat word je alleen IN Jezus Christus.

Dankzij God is Jezus onze wijsheid geworden. Dat blijkt in drie dingen: Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost. Die drie dingen krijg je in Christus. Op deze manier: God maakt je één met Christus. Wie Christus is en wat Hij heeft verdiend dat geeft God via Jezus ook aan jou. Hij legt als het ware zijn leven over jouw leven. Hij kijkt voortaan naar jou via Hem.

Drie dingen noemt Paulus.
1 In Jezus Christus maakt God ons rechtvaardig. Door Christus’ dood worden wij door God niet veroordeeld. Hij spreekt ons juist vrij. Ieder mens staat van zichzelf in het krijt bij God. De mens is bij God die hem maakte vandaan gelopen. Dat maakt ons schuldig. Dat is een slechte start als je mens wordt. Maar God komt met redding. Hij geeft zijn Zoon. Jezus neemt onze schuld op zich. Die neemt Hij mee het kruis op en het graf in. En God spreekt ons vrij.
> Vrij van schuld: nu kun je weer mens zijn!

2 In Jezus Christus maakt God ons heilig of rein. Toen we bij God vandaan liepen maakten we onszelf ongeschikt om in Gods tegenwoordigheid te zijn en om God te dienen. Maar God verbindt ons aan Jezus. Jezus is de enige mens die wel geschikt is om God te dienen. Volmaakt zelfs. God maakt ons vast aan Jezus en geeft Jezus’ geschiktheid ook aan ons.
> Nu mogen wij weer in de Tegenwoordigheid van God komen! Als koningen en priesters om Hem te dienen. Om Hem weer op aarde te vertegenwoordigen.

3 In Jezus Christus worden we verlost. Door zijn dood worden we bevrijd van elke veroordeling. Toen we bij God vandaan liepen maakten we onszelf slaaf. Slaaf van machten die zich tegen God verzetten. Daar bevrijdt Jezus ons van. Hij koopt ons. Hij betaalt met zijn bloed. Nu zijn we zijn eigendom.
> Maar dan ben je vrij! Vrij om graag te doen wat God wil. Dat dát weer je lust en je leven wordt. Dat je je niet meer door andere dingen hoeft te laten beheersen.

In Jezus Christus spreekt God ons vrij, maakt Hij ons geschikt om bij God te zijn en Hem te dienen, en verlost Hij ons van alles dat zich tegen Hem verzet. Voortaan kijkt God zo naar ons. Door Jezus. En Hij wil dat wij ook zo leren kijken. Hoe meer je beseft wie je in de weg van geloof IN JEZUS CHRISTUS eigenlijk bent, hoe meer je HEM de ruimte geeft dat HIJ dat door jou heen waar gaat maken.

God heeft geweldig goed nieuws. Gods Zoon Jezus heeft dat door zijn dóód voor ons verdiend. Daarom zegt Paulus dat hij alleen maar wilde vertellen over Jezus Christus de gekruisigde. Die zwakke Koning aan dat kruis. Veracht en verlaten. Hij alleen is het geheim dat wij er weer mogen zijn. Wat ieder mens ten diepste verlangt, er zijn en van betekenis zijn, dat hadden wij weggegooid toen we bij God vandaan liepen. Maar God geeft het ons terug door Jezus.

Hier zit iets beschamends in voor ons en iets heel bevrijdends.
*Eerst noem ik het beschamende. Als God mij redt door de dwaasheid van kruis, dan slaat Hij mij alles waar ik van mezelf prat op ga uit handen. Status kan je niet redden. Wijsheid niet. Een hoge opleiding niet. Kracht niet. Olympische titels niet. Hoe mooi die dingen op zich ook zijn! Maar als het om mens zijn gaat, om redding tot je diepste identiteit, dan geldt: alleen Jezus kan je redden. De Gekruisigde. Dus de Jezus zonder status. Zonder aanzien onder de mensen. Juist de verachte Jezus. Dat vraagt dat ik alles opgeef waarin ik mijn identiteit zoek buiten Jezus om. En dat ik erken dat alleen de God die mij gemaakt heeft mij kan maken tot wie ik werkelijk ben.

*Tegelijk is het nieuws van de gekruisigde Jezus enorm bevrijdend. Als ik alleen om een reden buíten mijzelf gered word, door God die mij maakte en door zijn Zoon, dan is er werkelijk hoop voor mij. Dan kan ik eindelijk loslaten wat ons, mensen, in de genen zit: dat we voor wie wij zijn kijken naar wat je hebt en wat je kunt en hoe mensen naar je kijken. Dan ben ik niet pas iemand als mensen vinden dat ik iets voorstel. Of als ik dat aan mijzelf gun. Maar dan ben ik iemand, omdat ik verbonden aan Jezus Christus, de Zoon van God.

Dan is er redding mogelijk voor alle mensen zonder onderscheid van de persoon. We staan uit onszelf allemaal gelijk voor God. Aan alle mensen moet de gekruisigde Jezus worden voorgehouden als Redder en Heer. Met de oproep om hun vertrouwen in Hem te stellen.

Als je je door Hem laat redden dan krijgen we dat allemaal onverdiend. Dan hebben we geen enkele reden meer om de ene mens belangrijker te vinden dan de ander. Er hoeft geen verdeeldheid te zijn. God slaat ons alle redenen om mensen tegen elkaar uit te spelen uit handen. Samen maken we ons klein voor Hem en eren we Hem.

En in de samenleving mogen we Gods licht laten schijnen: hier zijn niet alleen de mensen welkom die voor het oog van de mensen geslaagd zijn in hun leven. Zij ook. Maar hier zijn ook welkom wie volgens andere mensen niet geslaagd zijn in hun leven. Allen zijn ze welkom door Jezus Christus. De kerk is Gods huis op aarde, als plaats bij uitstek waar dat nog kan.

Straks vieren we samen het avondmaal. We zitten samen rondom het ene brood en de wijn in de beker. Teken en garantie van het sterven van Jezus aan het kruis waardoor Hij ons redt. Wat zijn we verschillend. In geslacht. In leeftijd. In opleiding. In gaven en mogelijkheden. In afkomst. Maar samen zijn we één in Jezus Christus die dood was en die leeft. Alle eer aan God! Amen

Dokkum, 2016-11-06
Liturgie één dienst met maaltijd en avondmaal, aanvang 11.00 uur:

Thema: Zoek je ware identiteit alleen in Jezus Christus.

Votum en groet
Zingen: Ps.146: 1.2.3.4 [vertaling René Barkema en David Heek: www.levensliederen.net]
Wet
Zingen: Ps.146: 5.6 [vertaling René Barkema en David Heek]
Gebed
Lezen: 1 Korinte 1,10-2,5
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gez.476: 1.2.3 [Eeuwig Woord, wij willen U bezingen]
Tekst: 1 Korinte 1,30-31
Preek
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gez.78: 1.2.3.4 [Laat me in U blijven, groeien, bloeien]
Dankgebed en voorbede
Collecte 1: kerk
Zingen: Opw.580 [Jezus, Hij kwam om ons leven te geven]

Maaltijd

[Vervolg van de dienst:]
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gez.21: 1.3
Filmpje: https://www.vrijzijn.nl/vrij-zijn-tv/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=youtube&utm_campaign=wk2016_43&utm_source=nieuws_week_abo_all&utm_campaign=edf7553b3f-2016wk43&utm_medium=email&utm_term=0_7fe09f989c-edf7553b3f-70226213&mc_cid=edf7553b3f&mc_eid=487bd58a69 [3.30 min.]
[NB: Het gaat om de animatie, bovenste filmpje: Hoe God naar je kijkt.]

Lezen formulier 5 Instelling, Christus gedenken, gemeenschap en verwachting
Gebed
Collecte 2: avondmaalscollecte voor de diaconie

Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gez.89: 1.2 [Jezus, leven van mijn leven]
Opwekking
Viering
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gez.89: 3.4
Dankzegging
Dankgebed
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gez.69 [U heilig Godslam loven wij]
Zegen